Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Koneurakointi S. Kuittinen Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen  rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.4.2018. Viimeisin päivitys 7.5.2021. 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Koneurakointi S. Kuittinen Oy 
Voimatie 8 
75530 Nurmes 
p. 040 351 1269 
toimisto@koneurakointiskuittinen.fi 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ  

Simo Kuittinen, toimitusjohtaja 
p. 0400 271 868 
simo.kuittinen@koneurakointiskuittinen.fi 

3. REKISTERIN NIMI 

Verkkosivuilla vierailijat (analytiikan avulla johdetut tiedot). 
Verkkosivujen työnhakulomakkeen kautta tulleet työnhakijatiedot. 
Työhakemukset. 

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön  oma suostumus (tietojen lähettäminen omasta tahdostaan). 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on varmistaa verkkosivujen asianmukainen käyttö ja uusien  työntekijöiden rekrytointi. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä  käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden  tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.  Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

Työnhakijarekisteriin tallennettavia tietoja ovat työnhakijan työnhakukaavakkeeseen syöttämät  tiedot: henkilön nimi, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, haettu  tehtävä, koulutus- ja pätevyystiedot, työkokemus, erityisosaaminen ja muut työnhakijan antamat  lisätiedot.  

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Koneurakointi S. Kuittinen Oy:n internet-sivujen selaamisen aikana ja verkkolomakkeen kautta.  Työnhakijan itsensä lähettämän työhakemuksen kautta myös muilla tavoin, kuten esim.  sähköpostitse tai puhelimitse. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N  ULKOPUOLELLE 

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoa kuitenkin  tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Google pilviympäristöön, joka voi sijaita myös EU:n  tai ETA-alueen ulkopuolella.  

Verkkosivuilla voi olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin  sanottujen sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook, Instagram, Youtube jne.). Sosiaalisen  median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median  palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen  evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä,  mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin kolmannen  osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita  ehtoja.  

Työnhakijarekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Verkkosivujen kävijätiedot säilyvät anonyymeina ja ne sijaitsevat pilviympäristössä, jonne  vaaditaan tunnistautuminen. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet-operaattorin tietoja  luonnollisiin henkilöihin. Verkkosivuillamme on käytössä suojattu yhteys (SSL). 

Työnhakijarekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät  tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden  laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä  huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen  turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden  toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

Työnhakijarekisterin tietoja voidaan esimerkiksi haastattelu- tai valintatilaisuutta varten tulostaa  paperille. Paperit säilytetään lukitussa tilassa ja ne hävitetään tietoturvallisesti.  

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia  mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö  haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää  kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää  todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa  säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen  rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa  pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).